Huzur Yolu

İslam Nedir?

Huzur Yolu islam Sohbet Odalarına Hoş Geldiniz.

Sohbete Bağlan

Chat Sohbet ve Muhabbet Odalarına Bağlanın

İslam

İslam Hakkında Bilgiler

İman

İman Hakkında Bilgiler

Kuranımız

Kuranımız

Peygamberimiz

Peygamberimiz

Dinimiz İslam

islamArapça bir kelime olan İslam kelimesi, «barış» ve «teslim olma» anlamlarına gelir. Müslüman ise kendisini Allah’a teslim etmeye gayret eden ve böylece hem bu dünyada hem de öteki dünyada kurtuluşu elde eden kişidir. Zaman zaman İslam kelimesi yerine kullanılan «Muhammedî» terimi yanlış bir kullanımdır ve İslam’ın özüne aykırı bir kullanımdır. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlıktan sonra semavî dinlerin sonuncusudur. Vahiy kaynaklı, tek Tanrı inancına sahip ve Allah’ın peygamberlere vahyettiği rehberliğe dayalı bir dindir. İslam dini, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Hz. İsa’yı peygamber olarak kabul eder. Bu nedenle İslam, Allah’ın her millete, bütün peygamberleri aracılığıyla vahyettiği aynı temel hakikatin kemale ermiş halidir.
(Kuran-ı Kerim, 3/84). 610 yılında, Hz. Muhammed (s.a.s.), düzenli olarak çekildiği Hira mağarasında yalnız başına vakit geçiriyor, böylece ticaret şehri Mekke’nin karmaşasından ve gürültüsünden uzaklaşarak tefekkür ediyordu. Hz. Muhammed (s.a.s.), başkalarına karşı her zaman dürüst ve samimi davrandığı için akrabaları ve arkadaşları arasında “güvenilir” olarak anılırdı.
Ramazan ayının sonlarına doğru, Kadir Gecesinde, Hz. Cebrail aracılığıyla Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed
(s.a.s.)’e nazil olmaya başladı. Bu vahiyler yirmi üç yıl boyunca devametti. Ayetler ezberlendi, yazıya döküldü ve mushaf haline getirildi, böylelikle bugün Müslümanların okuduğu şekliyle ayetlerin korunması sağlandı.
Kur’an’ın yanı sıra, Müslümanlar, peygamberin hadisleri ve uygulamaları anlamına gelen sünnete de uyarlar.
Sünnet, namazın nasıl kılındığı, abdestin nasıl alındığı, hac ibadetinin nasıl uygulandığı ile ilgili ayrıntıları ve tek Tanrı inancının gereği olan pek çok ibadeti içerir. Sünnet aynı zamanda döneminin insanları tarafından nakledildiği şekliyle Hz. Peygamberin söz ve davranışlarını içerir. Hadisler, müminlere sahih bir imanın ve hayatın nasıl yaşanılacağını öğretirken aynı zamanda bir rehber görevini de ifa ederler. 

Müslümanlar Neye İnanır?

huzuryolu guvercinTek Tanrıya: Müslümanlar eşi ve benzeri olmayan, merhametli, evrenin tek yaratıcısı, nimet verici ve iyilik eden tek bir Allah’a inanır. Müslümanlar, Allah kelimesini Tanrı’ya atıfta bulunmak için isim olarak kullanırlar.
Çünkü bu kelimenin putperestlik anlamına gelebilecek tanrılar, tanrıça veya yarı tanrılar gibi çoğul, dişil ve benzeri türevleri yoktur.
Meleklere: Müslümanlar, Allah’ın melekleri günah işlemeyecek şekilde ve cinsiyetsiz olarak yarattığına inanırlar.
Peygamberlere: Müslümanlar, Allah’ın elçilerini ve peygamberlerini tüm kavimlere gönderdiğine inanır;
Kur’an’da bahsi geçen İncil’deki peygamberlere, yani, Hz. Adem, Hz. İshak, Hz. Musa, Hz. Davut ve Hz. İsa’ya tüm kalpleriyle inanırlar.
Tüm peygamberler bizim gibi beşerdir, ancak kavimlerine örnek olarak seçildikleri için günah işlememişlerdir.
Müslümanlar Hz. İsa’yı bir peygamber olarak görür, onun bakire bir anneden mucizevi doğumuna inanır ve ona ihtiram gösterirler.
Hz. İsa’nın ismi Kur’an’da yaklaşık yüz defa geçmektedir.
Kitaplara: Son ilahi kelam olan Kur’an’a ve kendisinden önce gönderilen diğer Kutsal Kitaplara olan iman
İslam inancının temellerinden birini oluşturur.
Kur’an, Hz. Cebrail aracılığıyla son peygamber Hz. Muhammed’e vahyedilmiştir. Kur’an, Allah’ın
elçileri aracılığıyla insanlığa iletilen önceki vahiyleri kabul eder ve insanlar tarafından bozulan ilahi kelamı tashih eder.

Kader ve Kaza’ya: Her şey Allah’ın
emri iledir ve O her şeyin yaratıcısıdır.
İnsana özgür irade bahşederek ona seçme özgürlüğünü de yine O vermiştir.
Allah, insanın özgür tercihine göre iyiyi veya kötüyü yaratmıştır.
İyilik yapmaya karar verirse, Allah iyiyi yaratır, kötülük yapmaya karar verirse, kötülüğü yaratır.
Ahiret Gününe: Ahirete yani hesap gününe inanmak, iyilerin ödüllendirileceğini, kötülerin cezalandırılacağını bilerek, ölümden sonra dirilişe ve yeryüzünde yapılan her amelden Allah’a hesap verileceğine inanmaktır.

 

İslam’ın Şartları Nelerdir?

Şehadet Etmek İslam’ın beş şartı vardır; ilki, imanın dile getirilmesidir, yani şehadet etmektir.
Şehadet, tüm inananların söylediği bir ifadedir: «Allah’tan başka ilâh yoktur ve Hz. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür».
Bu ifade samimi ve inançla olmalı, herhangi bir zorlama olmaksızın söylenmelidir.
Şehadet etmek veya getirmek, kıyamet gününe kadar tüm insanlığın rehberi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in örnekliğinde Allah’a itaatin yaşamın tek amacı edinmesi anlamına gelir.
Kelime-i şehadet getiren kişi, Müslümandır.

  • Namaz

Namaz, Allah’a karşı bir sorumluluk olarak günde beş defa eda edilen ibadettir.
Namaz, Allah’a olan inancı güçlendirir ve canlı tutar, ayrıca insana yüksek bir ahlak kazandırır.
Kalbi arındırır, kötülük yapmayı ve kötü amel işlemeye engel olur.
Namazın camide cemaat halinde kılınması teşvik edilir.
Kadınlar kendilerine en uygun yerde namaz kılmaları konusunda seçim sahibidir.

  • Oruç

Oruç, Ramazan’da imsak vaktinden gün batımına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden ve de tüm kötü niyet ve isteklerden uzak durmaktır.
Oruç sevgiyi, samimiyeti ve bağlılığı öğretir.
Oruç, sağlıklı bir sosyal bilinç, sabır, fedakârlık ve irade geliştirir.
Varlıklı olanın yoksulun halini anlamasına da katkı sağlar.

  • Zekât

İslam dininde ibadet, sadece manevi boyutla sınırlı değildir.
İmkânı olanlara maddi yükümlülükler de verilmiştir. Zekât, dini bir görev olarak servetin arındırılmasıdır;
bunun için kişi bir yıl boyunca sahip olduğu mal ve ticari kazancının, yıllık %2,5 oranındaki miktarını kriterleri belirlenen ihtiyaç sahiplerine ödemek durumundadır.
Miktar doğrudan toplumdaki en yoksullara verilmelidir.
Müslümanlar, hayatlarını kolaylaştırmak ve eşitsizlikleri azaltmak için fakirlere, yetimlere ve muhtaçlara belirli bir miktar vererek yardım etmekle yükümlüdür. Müslümanların vermesi gereken asgari miktar zekattır, ancak İslam dini,
maddi imkânları sınırlı olanlara karşı
daha cömert davranmayı teşvik eder.

  • Hac

Maddi ve fiziksel güç bakımından yeterli olan her mümin, hayatında bir kez hac yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.
1400 yılı aşkın süredir, özellikle de müminler her yıl Allah’ın evi Kabe’nin bulunduğu Mekke şehrinde hac için bir araya geldiklerinde, tüm ırk ve milletler arasında gerçek kardeşliğin simgesi olan İslami mucize tekrar eder.
Her yıl hac sırasında beyazlara bürünmüş Müslümanlar, Hz. İbrahim zamanından kalma Kâbe’nin etrafını tavaf ederler.
Kâbe, hac ibadetinin ifa edildiği mekan olmanın yanı sıra müminlerin beş vakit namaz esnasında yöneldikleri yön, yani kıbledir. İslam’ın buyruğu olan hac ibadeti samimi müminler için manevi bir etkiye sahiptir: dolayısıyla ibadetlerin temelinde iman ve
samimiyet vardır.

  • Cami

Cami, en yalın haliyle namaz için tahsis edilmiş temiz mekandır.
Dünyanın dört bir yanındaki camiler, yerel kültürü yansıtan farklı mimari biçimlerini yansıtır. Bu nedenle, Çin’de yerel mimari, Hindistan’da sofistike avlular, Türkiye’de devasa kubbeler ve hatta Amerika Birleşik Devletleri’nde cam ve çelik yapılar görülür.
Müslümanların yüzyıllardır namaz kılmak veya çeşitli dini hizmetleri yerine getirmek için toplandıkları camilere girildiğinde bu mekanların mimari yapısından, çoğunlukla Arap harfleriyle yazılan hatlardan, mekanın huzur verici atmosferinden etkilenmemek mümkün değildir.
Kadınların tercihine bırakılan, erkekler için ise camide kılınması zorunlu olan Cuma namazı, cemaatle birlikte kılınan bir ibadettir. Dini, sosyal ve ahlaki konularda bilgi, uyarı ve teşvik edici mesajlar içeren hutbe de Cuma namazının zorunlu parçalarındandır.
İmamların zaman zaman hutbelerin sonunda okuduğu aşağıdaki ayetler hutbelerde verilen mesajlara bir örnektir: “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. 
İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.” (Kur’an-ı Kerim, 16/90) Allah mekan ve zamandan münezzeh olduğundan namaz kılmak için herhangi bir bina veya yapı zorunlu kılınmamıştır.
Ayrıca Hz. Muhammed 
(s.a.s.) konuya dair: “Yeryüzü mescit kılınmıştır”, buyurmuştur.
Camilerin 
kubbe ve minareyle inşası gelenekselleşmiştir. Cemaatle namaz kılmak için ayrılan yerin yanı sıra Mekke yönünü gösteren bir mihrap, minber, kürsü gibi bölümler vardır. 

  • Namaz ve Ezan

Beş vakit namaz, İslamın asli ibadetlerindendir.
Fiziki ve manevi bir hazırlık olan abdestten sonra, namaza başlanır.
Namaz, belirlenmiş hareketlerden ve Kur’an ayetlerinin okunmasını içerir.
Namazın bölümlerine rekât denir ve her namazda farklı sayıda rekât bulunur.
Namaz, günlük işlerin koşuşturmacası içinde bedeni, zihni ve ruhu, anma ve teslim olma eylemine dahil eder.
Günlük hayatın endişelerinden bir müddet ferahlama imkanı sunar ve eylemlere anlam kazandırarak huzurkatar.
Müslümanların omuz omuza kıldıkları cemaat namazı tüm inananların eşitliğini de sembolize eder.
Namazın vakti, güneşin hareketine göre hesaplanır: mesela öğle namazının vakti, güneş, bulunulan yerin zirvesini yeni geçtiğinde başlar. Bu nedenle namaz vakti, mevsime ve yaşanılan bölgeye göre değişir.
Böylece, dünyanın her yerinde namazın kılınmadığı bir an bile olmamış olur.
Arapça okunan ezan insanlara namaz vakitlerini hatırlatmak için genellikle bir minarenin şerefesinden okunur.
Bu görevi, güzel ahlakı ve güzel okuma becerisi sebebiyle seçilen bir müezzin yerine getirir.
İlk müezzin, güzel sesiyle tanınan Habeşli bir siyahi Müslüman olan Bilal Habeşi’dir.
Vakti doğal dünyanın döngüsüne dayanan namaz, bizlere, günlük yaşam için bir çerçeve oluşturur ve yer-zaman mefhumunu aşarak Allah’a yaklaşmayı sağlar.

  • Ezanın çevirisi

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür,
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim,
Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim.
Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim,
Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim.
Haydin namaza, haydin namaza.
Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa.
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
Allah’tan başka ilah yoktur.

Copyright 2023 – Huzuryolu.Net Design By CrueL

Scroll to Top